မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ (GMS) ရှိရွှေပြောင်းအလုပ်သမားနှင့် ၄င်းတို့၏ မိသားစုများအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ သက်ရောက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

Back to Top